Zamknij menu

STATUT
FUNDACJI Czyste Powietrze

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Fundacja pod nazwą: Fundacja Czyste Powietrze, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1.Jakuba Manickiego
2.Wojciecha Pawłowskiego
3.Macieja Szut
4.Piotra Śmieję
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Cywińskiego w kancelarii notarialnej w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 42/10 , w dniu
25 września 2018 r. , Repetytorium A numer 6125/2018, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.Fundacja ma osobowość prawną.
2.Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
3.Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin.
4.Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
5.Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
6.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji.
7.Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Środowiska

§ 3

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną, w tym w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.
4. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
6. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celami Fundacji są:
1. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
2. Celami fundacji jest także prowadzenie działalności w zakresie:
a) wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zwłaszcza energetycznym,
b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
c) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
d) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
e) działalności charytatywnej,
f) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
g) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i) ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
j) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie, wspieranie i realizacja nowatorskich rozwiązań ukierunkowanych na walkę z ubóstwem energetycznym, ograniczenie zużycia energii przez gospodarstwa domowe, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
2) organizowanie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań, konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów oraz innych form edukacji nakierowanych na realizację celów Fundacji;
3) sporządzanie oraz opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu zbieżnego z celami Fundacji;
4) wspieranie gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania na powyższe działania;
5) podnoszenie świadomości społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza, środowiska naturalnego i jego wpływu na zdrowie obywateli;
6) świadczenie usług doradczych w obszarach zbieżnych z celami Fundacji;
7) wspomaganie rozwoju lokalnych wspólnot i społeczności zajmujących się poprawą jakości powietrza;
8) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
9) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
10) wszelkie inne działania służące promocji i urzeczywistnianiu celów Fundacji.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może :
a) współpracować z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi,
b) prowadzić odpłatną działalność statutową,
c) prowadzić działalność gospodarczą,
d) zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych.

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego kwota 4.000 zł przeznaczona jest na działalność statutową, a kwota 1.000 zł przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Fundatorzy przekazują środki finansowe na poczet funduszu założycielskiego w częściach równych, tj. każdy po 1.250 złotych.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 r.

§ 9

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a)darowizn, spadków, zapisów,
b)dotacji i subwencji oraz grantów,
c)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d)dochodów z majątku Fundacji,
e)dochodów z prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
f)dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
h)z innych wpływów.

Fundatorzy

 

§ 10

1. Fundatorzy wykonują wszelkie czynności w stosunku do Fundacji na podstawie uchwał.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich Fundatorów.
3. Fundatorzy w miarę możliwości zbierają się w celu omawiania spraw Fundacji.

Władze Fundacji.

§ 11

1.Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji, w przypadku jej powołania.
2.Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu, jak również otrzymywać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

 

§ 12.

1. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, która jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
2. Powołana Rada Fundacji składa się od dwóch do sześciu osób, w tym z Przewodniczącego, powołanych na czas nieokreślony, uchwałą Fundatorów. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
a) z chwilą śmierci,
b) z chwilą stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądowym utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) z chwilą rezygnacji członka.
3. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany uchwałą Fundatorów, co skutkuje wygaśnięciem mandatu.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
5. Na miejsce brakującego członka Rady, nowego powołują Fundatorzy uchwałą.
6. Rada zbiera się co najmniej raz do roku podejmując odpowiednie uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
7. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub uchwały Fundatorów.
8. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
9. W posiedzeniu Rady, z głosem doradczym, może uczestniczyć Zarząd Fundacji lub jego przedstawiciel, a także Fundatorzy.
10. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub wideokonferencji), korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną, tj. poprzez wiadomość e-mail).
11. Uchwały Rady zapadają większością głosów. W przypadku Rady dwuosobowej, uchwały zapadają jednomyślnie.
12. W przypadku parzystej ilości członków Rady, większej od dwóch, przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
13. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu, i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Rada nie jest uprawniona do reprezentowania Fundacji.
14. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są niezależnie od ilości osób obecnych, pod warunkiem, że wszyscy zostali prawidłowo powiadomieni, tj. mailem, telefonicznie lub za pomocą listów poleconych.
15. Do zadań Rady należy w szczególności:
– wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
– zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych z działalnością Fundacji
– nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, działalności statutowej Fundacji,
– kontrola gospodarki finansowej Fundacji
– przyjmowanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji,
– przyjmowanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,
– wyznaczenie pełnomocnika do zawierania w imieniu fundacji umów z członkami zarządu,
– wydawanie opinii w istotnych sprawach dotyczących Fundacji, przedstawionych przez Zarząd.

Zarząd Fundacji

§ 13

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, powołanych i odwoływanych uchwałą Fundatorów.
2. Mandat członka Zarządu wygasa:
a) z chwilą śmierci,
b) z chwilą utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) z chwilą rezygnacji członka,
d) z chwilą odwołania członka.
3. W uchwale Fundatorów wskazuje się członka piastującego funkcję Prezesa Fundacji.

§ 15

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego powołanego składu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

§ 16

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawnieni są: członkowie Zarządu – jednoosobowo, przy czym dotyczy to zobowiązań nie przekraczających kwoty 1.000.000 złotych, a co najmniej dwóch członków zarządu występujących łącznie powyżej kwoty 1.000.000 złotych

2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

§ 17

1. W pierwszy skład Zarządu wchodzą:
a) Piotr Śmieja
b) Jakub Manicki
c) Wojciech Pawłowski
d) Maciej Szut

2. Pierwszym Prezesem Fundacji jest Piotr Śmieja

§ 18

1. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany uchwałą Fundatorów.
2. Fundator lub Zarząd Fundacji, po wyrażeniu zgody przez Fundatora co do osoby, może powołać indywidualnie oznaczonego Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji, po uzyskaniu zgody Fundatorów.
3. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

§ 19

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele.
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.
d) przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji.
e) przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji.
f) przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania oddziałów, filii, innych wyspecjalizowanych placówek Fundacji, ich praw i obowiązków oraz zakresu i obszaru ich działania.
g) przedstawianie, na żądanie właściwego ministra, sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 20

1. Zarząd Fundacji w składzie większym niż jeden członek, podejmuje uchwały na posiedzeniu.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy Prezes Fundacji.
3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o jego miejscu i terminie telefonicznie, poprzez maila lub listem poleconym.
4. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół.
5. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd bez konieczności ich protokołowania.

§ 21

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezesa Fundacji.
2. Rada Fundacji może w każdym czasie zgłosić sprzeciw w stosunku do uchwały Zarządu.

§ 22

Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji, zatwierdzonymi przez Radę Fundacji w razie jej powołania.

§ 23

1. Każdy członek Zarządu Fundacji jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji.
2. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
3. Jeżeli w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.

§ 24

Do obowiązków i kompetencji Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji, chyba że jest członkiem Zarządu

Zmiana Statutu

§ 25

Zmiany Statutu może dokonać:
a) Fundatorzy lub upoważniona przez nich osoba.
b) Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji wyrażoną na piśmie, z określeniem zakresu zmian.

§ 26

1. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie.
2. Fundatorzy uprawnieni są do zmiany zarówno Statutu Fundacji, jak i zmiany celów Fundacji.
3. Tekst jednolity statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 27

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 29

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmują Fundatorzy.
2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Fundatorów.
3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone przez Fundatorów.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
5. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie.
6. W przypadku śmierci Fundatorów, względnie w przypadku długotrwałego ograniczenia Fundatorów w zdolności do samodzielnego działania decyzje o dalszym działaniu Fundacji lub o jej likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, a w razie jego braku, Rada Fundacji.

§ 30

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.