Agata Śmieja

Związana z Fundacją Czyste Powietrze od samego początku jej powstania. Zaangażowana jest w wiele
projektów mających na celu edukację społeczną i walkę z ubóstwem energetycznym. Za cel w swoich
działaniach stawia sobie budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych
dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie przed
szkodliwym wpływem zanieczyszczeń powietrza. Koordynowała kampanię społeczną
#wychodzęzesmogu, w ramach której zrealizowano ponad 60 tys. konsultacji i wniosków o dotacje
dla mieszkańców kraju oraz ponad 230 spotkań w każdym województwie (miasta i gminy).
Zarządzała również kampanią informacyjno-edukacyjną „Elektromobilność – zielone światło dla
klimatu” w ramach programu „Edukacja Ekologiczna” NFOŚiGW. Kampania ukierunkowana była na
promocję elektromobilności w Polsce.
Od 2020 r. jako pomysłodawczyni zapoczątkowała Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. TOGETAIR to
flagowy projekt Fundacji Czyste Powietrze, która pod kierownictwem Agaty Śmiei jest
współorganizatorem trzydniowego wydarzenia o zasięgu międzynarodowym. Podczas Szczytu
omawiane są konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz działania na rzecz
poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem. TOGETAIR to wspólne działania wszystkich sektorów
kraju - rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGOSów i mediów - na rzecz ochrony środowiska oraz
stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej.
Agata Śmieja z wykształcenia jest archeologiem (UW) i managerem (SGH).